Продуктът беше добавен успешно в кошницата!

Zig Zag insects for mosquito spray and marsh talc 100 ml / Зиг Заг спрей против комари и кърлежи с марсилски талк 100 мл

В наличност

Спреят за тяло Zig Zag Insettivia с марсилски талк е репелент за отблъскване на тигров и обикновен комар, кърлежи и всички досадни вредители. Действа в продължение на до 8 часа против комари и до 2,5 часа против кърлежи.

Артикулен номер: 55933
Марка: Zig Zag
Етикети: репеленти

Zig Zag insects for mosquito spray and marsh talc 100 ml / Зиг Заг спрей против комари и кърлежи с марсилски талк 100 мл

Спреят за тяло Zig Zag Insettivia с марсилски талк е репелент за отблъскване на тигров и обикновен комар, кърлежи и всички досадни вредители. Действа в продължение на до 8 часа против комари и до 2,5 часа против кърлежи. Продуктът дава оптимална и дълготрайна защита в критични условия като заблатени райони, по време на лов и риболов, къмпинг и др. Начин на употреба: Да се разклати добре преди употреба. Напръскват се само частите на тялото, които са открити и изложени на ухапване (лице, врат, ръце, крака) от разстояние 15 см. Разнася се равномерно с ръце. За да защитите лицето, пръснете от продукта върху дланта си и внимателно размажете по лицето, като избягвате очите и устата. Препоръчват се 3 пръскания по 1 секунда за всяка ръка (от китката до лакътя), до 2 пъти на ден. Активно вещество: N, N Диетилтолуамид - 15 g / 100 g. Предупреждения за опасност: H222 Изключително запалим аерозол. H229 Съд под налягане: При нагряване може да експлодира. H319 Сериозно дразни очите. H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект. EUH208 Съдържа екстракт от сладък портокал. Може да причини алергични реакции. Препоръки за безопасност: P101 - Ако е необходима медицинска помощ, носете етикета или цялата опаковка. P102 - Съхранявайте извън обсега на деца. P210 - Пазете от топлина / открит пламък / искри / нагорещена повърхност. Тютюнопушенето забранено. P211 - Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване. P251 - Съд под налягане - не пробивайте, дори и след употреба. P273 - Избягвайте изпускане в околната среда. P332 + P313 - При поява на кожно раздразнение: Потърсете медицинска помощ. P305 + P351 + P338 - При контакт с очите: В продължение на няколко минути промивайте с вода. Ако носите контактни лещи, свалете ги. Продължете да промивате. P410 + P412 - Пазете от пряка слънчева светлина. Не излагайте продукта на температури, по-високи от 50 градуса. P501 - Изхвърлете съда в съответствие с нормативната уредба. Внимание: Да не се прилага по-често от указаното. Да не се пръска под дрехите. Да не се използва за деца под 3-годишна възраст, а при деца от 3 до 12 години да се прилага само от възрастен. Той трябва да нанася препарата по дланите си, след което да обтрива кожата на детето. За да се избегне поглъщане или попадане на продукта в очите, е важно репелентът да не попада по детските длани. За деца под 12 години прилагайте внимателно и на по-ограничени части от тялото. С продукта трябва да се борави на добре проветриво място или на открито, за да не се вдишват парите. За деца третирането трябва да се извършва през по-продължителни интервали от време. При чувствителни хора може да се появи дразнене. В случай на кожна реакция, спрете приложението на спрея. Не използвайте, ако сте алергични към DEET (N, N Диетилтолуамид). Не използвайте върху наранена кожа. Избягвайте директно вдишване на спрея и досег с устата и очите. След прекратяване на контакта с насекоми, измийте обилно третираната кожа с вода и сапун. Не замърсявайте с продукта храни, фуражи и съдове за съхранение на питейна вода или хранителни продукти. Репелентът не трябва да се използва по начин, различен от описания на етикета. Да се избягва контакт с пластмасови и лакирани повърхности, тъй като могат да се повредят. Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване - преместете пострадалия на открито. Ако дишането е трудно, да се приложи изкуствено дишане и да се потърси медицинска помощ. При поглъщане - да се потърси медицинска помощ. Да не се предизвиква повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание. При попадане в очите - измийте с голямо количество вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ. Съхранение: В оригиналната опаковка, при нормални температурни условия - температура под 50 градуса. Опаковка: 100 мл. Производител: DEISA EBANO S.P.A., Италия.

Отзиви

Добави отзив

Вашият отзив

Име *

Email *

Подобни продукти

Най - купувани продукти

169.00 лв.
chat icon

Чат