Продуктът беше добавен успешно в кошницата!

Zig Zag anti-tick lotion 100 ml. / Зиг Заг лосион против кърлежи 100 мл.

В наличност

Zig Zag е лосион срещу кърлежи, предназначен да предпазва кожата Ви за дълготраен период. Лосионът осигурява повече от 5 часова защита срещу неприятните насекоми.

Артикулен номер: 57626
Марка: Zig Zag

Zig Zag anti-tick lotion 100 ml. / Зиг Заг лосион против кърлежи 100 мл.

Разрешение номер: 1923-1 / 13.04.2016 год. на МЗ. Активно вещество: N,N-Диетил толуамид - 18,6 гр. / 100 гр. Категория на потребителя: Масова. Препарат за контрол на вредители. Подгрупа: Атрактанти и репеленти. Предупреждения за опасност: Запалими течности и пари; Може да предизвика сериозно дразнене на очите; Вреден за водни организми. Правила за безопасна употреба: Да се съхранява извън обсега на деца; Да се държи далече от топлина / искри / открит пламък / нагорещени повърхности; Тютюнопушенето забранено; Да се измият старателно ръцете след употреба; Да се избягва изпускане; ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължете да промивате. Може да предизвика локално дразнене на очите. Потърсете медицински съвет / помощ. Приложение: Репелентът против кърлежи Zig Zag ще Ви защити от вредителите в продължение на до 5 часа. Много подходящ за употреба при преминаване през заблатени райони, по време на лов, риболов, къмпинг и т.н. Начин на употреба: Възрастни: Разклатете добре опаковката преди употреба. Нанесете върху кожата на откритите части на тялото, които са изложени на риск от контакт с кърлежи (врат, ръце, крака), с изключение на лицето, от разстояние 10 см, като втриете лосиона равномерно с ръце. За да защитите лицето, пръснете от продукта върху дланите си и го нанесете внимателно, избягвайки зоната около очите и устата. 3 впръсквания от продукта са достатъчни за защита на всяка ръка (от китката до лакътя) и всеки крак. Не прилагайте повече от 2 пъти на ден. Не превишавайте препоръчаната доза. Продуктът не е подходящ за деца под 3 годишна възраст. Деца от 3 до 12 години: Да се прилага само от възрастен. Напръскайте дланите си и обтрийте кожата на детето. Репелентът не трябва да се нанася върху дланите на малки деца, за да не го погълнат или да не влезе в контакт с очите им. Да се прилага внимателно само върху откритите части, които е възможно да бъдат полазени от кърлежи. Останалата част от тялото да се защити с дрехи. Внимание! С продукта да се борави на открито или в добре проветриво място. Да не се вдишват парите. При деца третирането трябва да се прави през по-големи интервали от време. При хора с чувствителна кожа може да се появи дразнене. В случай на кожна реакция, спрете прилагането на продукта. Не използвайте, ако сте алергични към N,N-Диетил толуамид (DEET). Не пръскайте върху наранена кожа. Избягвайте директното вдишване на спрея, както и досега с очите и устата. При прекратяване на контакта с насекомите, участъкът от третираната кожа трябва да се измие обилно с вода и сапун. Да не се замърсяват с продукта храни и фуражи за животни, както и помещения, в които те се съхраняват. Лосионът да се използва само по посочения на етикета начин. Да се избягва контакт с пластмасови и друг вид повърхности, които могат да се повредят. Мерки за оказване на първа помощ: ПРИ ВДИШВАНЕ: Преместете пострадалия на открито. Ако дишането му е трудно, приложете изкуствено дишане. Задължително потърсете медицинска помощ. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Потърсете лекарска помощ незабавно. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Не се опитвайте да поставите каквото и да било в устата на човек, който е в безсъзнание. ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ И ВЪРХУ КОЖАТА: Измийте с голямо количество вода. Ако дразненето продължи, потърсете медицинска помощ. Условия на съхранение: Да се съхранява при температура под 50 С. Опаковка: 100 мл. Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.  

Отзиви

Добави отзив

Вашият отзив

Име *

Email *

Подобни продукти

Най - купувани продукти

169.00 лв.
chat icon

Чат