Официални правила на пролетната играта томбола 20.03.19-22.04.19

Официални правила на пролетната  играта томбола 20.03.19-22.04.19

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА –  „Салвия – ЕТ“ ЕООД с адрес гр. В. Търново, ул. Васил Левски 29
 2. ПЕРИОД НА ИГРАТА ТОМБОЛА: от 20.03.2019г.  до 22.04.2019г.
 3. В играта томбола, нямат право да участват служители на „Салвия – ЕТ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
 4. ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА – Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптеки Салвия www.salvia.bg.
 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

5.1. Играта/томбола на Аптеки Салвия ще бъде публикувана на фейсбук страницата Аптеки Салвия, както и на сайта www.salvia.bg.

5.2 За да участва в играта на Аптеки Салвия, участникът трябва да хареса (лайкне) страницата Аптеки Салвия във фейсбук, да сподели публично поста с играта на стената си и да отговори на един от въпросите. Отговорите им са в статията  „Усмивка 😉 срещу стрес и безсъние с Адифарма“   – https://www.salvia.bg/%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%F0%9F%98%89-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B0%D0%B4%D0%B8/

 1. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ: На случаен принцип в 14.00 часа на 22.04.2019г., жури от трима души, посочени от Организатора ще избере измежду всички участници в томболата, произволно – 15 (петнадесет) печеливши участника, които ще спечелят изброените по-долу продукти.
 2. Наградите са осигурени от Адифарм:

5(пет) пакета : Мелатонин + Невростаб + Герикапс

5(пет) пакета : Мелатонин Макс + Герикапс

5(пет) пакета Гинко Билоба + Невростаб

 1. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на страницана на Аптеки Салвия във фейсбук, както и на сайта www.salvia.bg , в раздел Томбола.

8.2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

8.3. Наградите ще бъдат доставени на печелившите безплатно чрез куриерска фирма „Спиди“.

8.4.  Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерстата фирма.

8.5. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия участник и подписване на товарителница и протокол от спечелилия участник.

8.6. При отсъствие на печелившия участник от посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес,  ще бъде оставено съобщение от куриeрската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където спечелилият участник може да си получи наградата си.

8.7. Ако победителят не се свърже с организатора на томболата до 10 дена след тегленето на наградите, ще се изтегли нов победител. Недоставени и непотърсени награди до 31.03.2018г. няма да бъдат доставяни.

8.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 1. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Салвия – ЕТ“ ЕООД“  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите.

9.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 1. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

10.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

10.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

10.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

10.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта,  обявявайки това на сайта www.salvia.bg, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

 1. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

 1. ДРУГИ

12.1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.salvia.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.salvia.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

12.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.