Zig Zag insect repellent insect repellent 100 ml / Зиг Заг Инсети Виа спрей против насекоми без аромат 100 мл

6.00 лв.

Спреят за тяло Zig Zag Insettivia без миризма представлява репелент за отблъскване на тигров и обикновен комар, кърлежи и всякакви други досадни вредители. Действа в продължение на до 8 часа против комари и до 2,5 часа против кърлежи.

Още 🠛

Налично

Код: 55932 Категория: Етикет:
Сподели

Описание

Zig Zag insect repellent insect repellent 100 ml / Зиг Заг Инсети Виа спрей против насекоми без аромат 100 мл

Спреят за тяло Zig Zag Insettivia без миризма представлява репелент за отблъскване на тигров и обикновен комар, кърлежи и всякакви други досадни вредители. Действа в продължение на до 8 часа против комари и до 2,5 часа против кърлежи. Осигурява оптимална и дълготрайна защита в критични условия като заблатени райони, по време на лов и риболов, къмпинг и др.

Начин на употреба: Разклатете добре преди употреба. Напръскайте само частите на тялото, които са открити и изложени на ухапване (лице, врат, ръце, крака) от разстояние 15 см. Разнесете равномерно с ръце. За да защитите лицето, пръснете от продукта върху дланта си, след което внимателно размажете по лицето, като избягвате зоната около очите и устата. Препоръчват се 3 пръскания по 1 секунда за всяка ръка (от китката до лакътя), до 2 пъти на ден.

Активно вещество: N, N Диетилтолуамид – 15 g / 100 g.

Предупреждения за опасност:

H222 Изключително запалим аерозол.

H229 Съд под налягане: При нагряване може да експлодира.

H319 Сериозно дразни очите.

H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект.

EUH208 Може да причини алергични реакции.

Препоръки за безопасност:

P101 – Ако е необходима медицинска помощ, носете етикета или цялата опаковка.

P102 – Съхранявайте извън обсега на деца.

P210 – Пазете от топлина / открит пламък / искри / нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.

P211 – Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 – Съд под налягане – не пробивайте, дори и след употреба.

P273 – Избягвайте изпускане в околната среда.

P332 + P313 – При поява на кожно раздразнение: Потърсете медицинска помощ.

P305 + P351 + P338 – При контакт с очите: В продължение на няколко минути промивайте с вода. Ако носите контактни лещи, свалете ги. Продължете да промивате.

P410 + P412 – Пазете от пряка слънчева светлина. Не излагайте продукта на температури, по-високи от 50 градуса.

P501 – Изхвърлете съда в съответствие с нормативната уредба.

Внимание: Да не се прилага по-често от указаното. Да не се пръска под дрехите. Да не се използва за деца под 3-годишна възраст. При деца от 3 до 12 години да се прилага само от възрастен, който да нанесе препарата по дланите си, след което да обтрие кожата на малчугана. За да се избегне поглъщане или попадане на продукта в очите, е важно репелентът да не попада по детските длани. За деца под 12 години прилагайте внимателно и на по-ограничени части от тялото.

С продукта трябва да се борави на добре проветриво място или на открито, за да не се вдишват парите. За деца третирането трябва да се извършва през по-продължителни интервали от време. При чувствителни хора може да се появи дразнене. В случай на кожна реакция, спрете приложението на спрея. Не използвайте, ако сте алергични към DEET (N, N Диетилтолуамид). Не прилагайте върху наранена кожа. Избягвайте директно вдишване на спрея, както и досег с устата и очите. След прекратяване на контакта с насекоми, измийте обилно третираната кожа с вода и сапун. Не замърсявайте с продукта храни, фуражи и съдове за съхранение на питейна вода или хранителни продукти. Репелентът не трябва да се използва по начин, различен от описания на етикета. Да се избягва контакт с пластмасови и лакирани повърхности, тъй като могат да се повредят.

Мерки за оказване на първа помощ:

При вдишване – преместете пострадалия на открито. Ако дишането е трудно, направете изкуствено дишане и потърсете медицинска помощ.

При поглъщане – потърсете медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен ако не е препоръчано от лекар. Никога не давайте нещо през устата на човек в безсъзнание.

При попадане в очите – измийте с голямо количество вода. Ако дразненето продължава, потърсете медицинска помощ.

Съхранение: В оригиналната опаковка, при нормални температурни условия – под 50 °С.

Опаковка: 100 мл.

Производител: DEISA EBANO S.P.A., Италия.

Допълнителна информация

Brand

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Zig Zag insect repellent insect repellent 100 ml / Зиг Заг Инсети Виа спрей против насекоми без аромат 100 мл“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *