Игра Шуслерови соли

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

Организатор на играта е “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД. Решението на Организатора да проведе промоцията, съгласно тези правила, е финално и обвързващо за всички участници.

ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

ИГРАТА се провежда на Фейсбук страницата на Онлайн аптека Салвия и се организира, провежда и важи за цялата територия на Република България.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Играта  започва на 17.12.2019 г. и продължава до 31.12.2019г.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

НАГРАДИ:

10 броя книги Шуслерови соли и хранене според биоритми

Участието в надпреварата не е обвързано с покупката на продукти на “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД.

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да се включат в играта, участниците трябва да харесат нашата facebook страница и  да отговорят на два въпроса:

Кога и при наличието на какви симптоми използвате Шуслерови соли?

Кой вид Шуслерови Соли приемате?

В края на 131.12.2019  на случаен принцип ще бъдат избрани победителите, които ще спечелят наградите.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилите предметните награди, ще ги получат безплатно чрез куриерска фирма на посочения от тях адрес . В случай, че лицето не бъде открито на посочения адрес, екипът на “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД ще се свърже с него на посочения мобилен номер. Непотърсените награди се връщат в офиса на “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД. След този период Организаторът няма задължението да предоставя награди.

Не се допуска преотстъпване на наградата от спечелилия на друго лице.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на играта. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в играта и да я използва, съгласно настоящите Официални правила и действащото законодателство.

БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ
Замяната на награди срещу други или срещу паричния им еквивалент не се допуска.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Тази игра може да бъде прекратена само в случай, че настъпят материални загуби, нарушения на правилата или форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от неговата воля, да продължи настоящата игра.

СЪДЕБЕН СПОР
Всеки потенциален съдебен спор между Организатор и участници в тази игра ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.
ДРУГО
Отговорът на въпросите в сайта означава, че съответният участник е съгласен с гореописаните Общи условия за неговото провеждане. В случай, че се появят пропуски по отношение на настоящите Общи условия, Организаторът има право да ги допълни с цел коректно провеждане на играта и неограничаване правата на участниците. В конкурса нямат право на участие служители на “САЛВИЯ – ЕТ” ЕООД, както и членовете на семействата им.