Играта Инфлуцид Октомври 2019г

Играта Инфлуцид Октомври 2019г

1.ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА –  „Салвия – ЕТ“ ЕООД с адрес гр. В. Търново, ул. Васил Левски 29

 

2.ПЕРИОД НА ИГРАТА ТОМБОЛА : от 07.10.2019 г.  до 20.09.2019г.

 

3.В играта томбола, нямат право да участват служители на „Салвия – ЕТ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

4.ДОСТЪП ДО ПРАВИЛАТА – Правилата ще бъдат достъпни на сайта на Аптеки Салвия www.salvia.bg.

 

5.МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ :

За да се включат в играта, участниците трябва да харесат нашата facebook страница ,и да споделят публично поста с играта.

След това трябва да отговорят на въпросите:

1. Kаква комбинацията за сваляне на температурата ?

2. Кои от посочените хомеопатични лекарства позване често ?

Отговорът е скрит в статия за „ Доказана комбинация за естествено овладяване на температурата “ – https://www.salvia.bg/доказана-комбинация-за-естествено-ов/?preview_id=57226&preview_nonce=32476b9b08&_thumbnail_id=57247&preview=true.

 

5.1. Играта/томбола на Аптеки Салвия ще бъде публикувана на Фейсбук страницата Аптеки Салвия, както и на сайта www.salvia.bg.

 

5.2 За да участва в играта на Аптеки Салвия, участникът  трябва да хареса (лайкне) страницата Аптеки Салвия във Фейсбук, да сподели публично поста с играта на стената си , да отговори на въпросите, да споделите статията  и да Тагне свой приятел.

 

6.ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ: В края на играта (21.10.2019 г.) на случаен принцип ще бъдат избрани победителите, които ще спечелят наградите.

 

  1. НАГРАДИ

–  Чадър на Инфлуцид – 2 броя

 

 

8.ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени на страницата на Аптеки Салвия във Фейсбук, както и на сайта www.salvia.bg , в раздел Томбола.

 

8.2. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

 

8.3. Наградите ще бъдат доставени на печелившите безплатно чрез куриерска фирма „Спиди“.

 

8.4.  Организаторът на играта не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

 

8.5. Получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия участник и подписване на товарителница и протокол от спечелилия участник.

 

8.6. При отсъствие на печелившия участник от посочения адрес или ако печелившия участник е предоставил неточен или некоректен адрес,  ще бъде оставено съобщение от куриерската фирма с адреса на най-близкия клон на куриерската служба, където спечелилият участник може да си получи наградата си.

 

8.7. Ако победителят не се свърже с организатора на томболата до 10 дена след тегленето на наградите, ще се изтегли нов победител. Недоставени и непотърсени награди до 15.06.2019г. няма да бъдат доставяни.

 

8.8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

9.ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

9.1. Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят на „Салвия – ЕТ“ ЕООД“  или на нейните подизпълнители, в това число на куриерска фирма „Спиди“ доброволно личните си данни (име, телефон, адрес), за цели свързани с участието в играта и с доставянето на наградите.

 

9.2. Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

 

10.ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

 

10.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

 

10.2. Организаторът на промоцията не носи отговорност при пристигнали в лошо състояние награди, поради небрежност от страна на куриерската фирма.

 

10.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

 

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш участник и/или негов представител/пълномощник; и

 

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

 

10.4. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

10.5. Организаторът има неотменимо право да прекрати по всяко време играта,  обявявайки това на сайта www.salvia.bg, в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяването обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболата.

 

11.ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

 

Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

 

12.ДРУГИ

 

12.1. Участниците в Томболата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила, които са публикувани на сайта www.salvia.bg. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта www.salvia.bg. С участието си в Томболата участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболата.

 

12.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния български съд.